เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการของ Thailand COVID-19 Response Team

เงื่อนไขข้อตกลงที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ”) จะมีผลผูกพันต่อผู้ใช้บริการโดยทันทีที่ผู้ใช้บริการกดปุ่มยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ Thailand COVID-19 Response Team (“TCRT”) หรือฟีเจอร์ เนื้อหา และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดหาได้ ดังนั้นโปรดอ่านเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้อย่างละเอียดและครบถ้วนก่อนเริ่มต้นใช้บริการ

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์หรือไม่มีสถานะบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส การลงทะเบียน เข้าใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ TCRT หรือฟีเจอร์ เนื้อหา และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดหาจะต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมายร่วมพิจารณาเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ด้วย ผู้ปกครองที่ให้ความยินยอมแก่ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการทั้งหมดของผู้ใช้บริการในการเข้าใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ TCRT หรือบริการต่าง ๆ ผ่านระบบ TCRT

คำจำกัดความ

ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงในการบริการฉบับนี้ นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น “คำ” และ “ข้อความ” ใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

“ระบบ TCRT”หมายถึง แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Thailand COVID-19 Response Team สำหรับผู้รับการตรวจและเจ้าหน้าที่
“ผู้ให้บริการ”หมายถึง บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด
“ผู้ใช้บริการ”หมายถึง ผู้ใช้บริการผ่านระบบ TCRT ไม่ว่าจะเป็นผู้รับการตรวจโรคโควิด 19 (COVID-19) หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลอื่นที่เข้าใช้หรือเข้าถึงบริการที่นำเสนอในระบบ TCRT
“ผู้รับการตรวจ”หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ลงทะเบียนเข้าใช้บริการระบบ TCRT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ารับการตรวจโรคโควิด 19 (COVID-19) ติดตามผลการตรวจ บันทึกอาการหรือตรวจสอบอาการของตน
“เจ้าหน้าที่”หมายถึง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่ลงทะเบียนเข้าใช้บริการระบบ TCRT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลของผู้รับการตรวจและแจ้งผลการตรวจโรคโควิด 19 (COVID-19)
“หน่วยงานกลาง”หมายถึง บุคลากรภายในของผู้ให้บริการที่มีหน้าที่ระบุตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของเจ้าหน้าที่ก่อนอนุมัติการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นของผู้รับการตรวจเพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับการตรวจ รวมถึงเพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเมื่อมีเหตุจำเป็นอื่นใดตามที่เห็นสมควร
“ชื่อผู้ใช้”หมายถึง เบอร์โทรศัพท์ในกรณีเป็นผู้รับการตรวจ และอีเมลที่กำหนดขึ้นในกรณีเป็นเจ้าหน้าที่ โดยได้รับอนุมัติเพื่อเข้าสู่การใช้บริการของระบบ TCRT
“รหัสผ่าน”หมายถึง รหัสที่ใช้เข้าสู่การให้บริการของระบบ TCRT

1. บทนำ

การให้บริการผ่านระบบ TCRT นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการ ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) เป็นการให้บริการที่เชื่อมโยงระหว่าง (ก.) ผู้รับการตรวจ (ข.) เจ้าหน้าที่ และ (ค.) หน่วยงานกลาง ภายหลังจากที่ผู้รับการตรวจได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ TCRT และเข้ารับการตรวจเชื้อโรคโควิด 19 (COVID-19) จากจุดให้บริการที่ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดหาแล้ว ผู้รับการตรวจสามารถติดตามผลการตรวจผ่านระบบ TCRT ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการกำหนด รวมถึงสามารถบันทึกอาการของตนเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคโควิด 19 (COVID-19)

ในส่วนของเจ้าหน้าที่นั้น เจ้าหน้าที่สามารถขอเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นของผู้รับการตรวจได้ภายหลังจากที่หน่วยงานกลางอนุมัติการใช้ข้อมูลแล้ว โดยเจ้าหน้าที่สามารถแจ้งผลการตรวจเชื้อโรคโควิด 19 (COVID-19) และตรวจสอบประวัติการตรวจเชื้อดังกล่าว ผ่าน QR Code Passport ตลอดจนสามารถติดตามตำแหน่งปัจจุบันและย้อนหลังของผู้รับการตรวจได้โดยง่าย อีกทั้งยังสามารถดูภาพรวมของสถานการณ์แบบทันทีทันใดด้วยการสรุปผลโดยง่ายที่แสดงบนระบบ TCRT (Real Time Dashboard) ประกอบกับสถิติย้อนหลังในรูปแบบแผนภูมิพร้อมแผนที่แสดงสภาพการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ผ่านระบบ TCRT เพื่อการจัดการด้านสาธารณสุขและการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคโควิด 19 (COVID-19) อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อผู้ใช้บริการได้เข้าใช้บริการระบบ TCRT ตลอดจนเข้าถึงฟีเจอร์ เนื้อหา และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดหา ผู้ใช้บริการรับรองว่าตนมีอำนาจในการเข้าทำสัญญาผูกพันและมิถูกห้ามมิให้กระทำการดังกล่าวภายใต้กฎหมายใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนกับระบบ TCRT เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ และยินยอมที่จะรักษาข้อมูลให้เป็นเช่นนั้นตลอดเวลา

2. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการตามเหตุอันสมควร เช่น การปรับปรุง การเพิ่มฟังก์ชัน การพัฒนาระบบเพื่อการใช้บริการ การนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ การปรับตั้งค่าทางเทคนิค ความปลอดภัยของการให้บริการ และ/หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใด โดยมิต้องทำการบอกกล่าวหรือแจ้งเตือนผู้ใช้บริการเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางอีเมล หรือโดยวิธีประกาศในระบบ TCRT หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้จะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการเป็นประจำระหว่างการใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไปภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับใหม่ ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการผ่านระบบ TCRT ได้โดยทันที

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

รูปแบบบริการ ฟีเจอร์ เนื้อหา หรือการปรากฏของข้อมูลในรูปแบบใด ๆ บนระบบ TCRT ที่ผู้ให้บริการจัดทำ สร้างสรรค์ ออกแบบ และ/หรือพัฒนาขึ้นโดยผู้ให้บริการ และ/หรือ ที่ผู้ให้บริการได้รับมาในระหว่างให้บริการนั้นเป็นสิทธิของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการเพียงแค่ให้สิทธิในการเข้าถึงแบบส่วนตัวแก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการของระบบ TCRT ตลอดจนเนื้อหาเพื่อการรับบริการตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากผู้ให้บริการ และที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น โดยไม่สามาถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ อันมิชอบ สิทธิในการเข้าถึงนี้จะยังคงมีผลไปจนกว่าผู้ใช้บริการหรือผู้ให้บริการจะทำการยกเลิกการใช้บริการผ่านระบบ TCRT

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า โลโก้ ชื่อโดเมน ซอฟท์แวร์ สารสนเทศ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ภายใต้ผู้ให้บริการทั้งหมดเป็นสิทธิของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นผู้ใช้บริการไม่สามารถนำ ฟีเจอร์ เนื้อหา หรือการปรากฏของข้อมูลในรูปแบบใด ๆ บนระบบ TCRT ไปทำซ้ำ คัดลอก จำหน่าย ถ่ายโอน ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใดในลักษณะที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ให้บริการ รวมถึงจะไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินสิทธิใด ๆ ของผู้ให้บริการไม่ว่าจะในเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

4. คำแนะนำสำหรับการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการบนระบบ TCRT เพื่อวัตุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ผู้ใช้บริการตกลงและรับรองที่จะไม่ปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. กรอกข้อมูล หรือ ให้ข้อมูล และ/หรือเอกสาร ที่เป็นเท็จ ไม่สมบูรณ์ หรือ ปลอมแปลงแก่ผู้ให้บริการ
 2. การทำซ้ำ, การคัดลอก, การจำหน่าย, การถ่ายโอน, การถ่ายสำเนา, การดัดแปลง, การเผยแพร่, หรือการนำบริการ หรือเนื้อหาของ ผู้ให้บริการ เผยแพร่สู่สาธารณะ หรือการใช้บริการ หรือเนื้อหาใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ หรือตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 3. การใช้บริการบนระบบ TCRT เพื่อคัดลอกไฟล์ใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ
 4. กระทำทางวิศวกรรมย้อนกลับ, การแปลรหัสกลับ, การถอดแยกกลุ่มข้อมูล, การดัดแปลง, หรือการสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการบริการ หรือเนื้อหาทั้งหมดบนระบบ TCRT เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ หากกฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้ส่วนใด ๆ ของการบริการ หรือเนื้อหาบนระบบ TCRT ข้อมูลที่ได้รับจากการกระทำดังกล่าวจะต้องไม่ถูกเปิดเผยโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ และไม่ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างซอฟต์แวร์หรือบริการใด ๆ ที่มีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ของการบริการระบบ TCRT
 5. การลบ ปรับเปลี่ยน หรือปลอมแปลง ซึ่งภาพ เอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน เอกสารทางราชการ หรือเอกสารส่วนบุคคล
 6. การส่งมอบข้อมูล เอกสาร เนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ และ/หรือเป็นเท็จให้แก่ผู้ให้บริการ และ/หรือ เจ้าหน้าที่เพื่อการเข้าใช้บริการ และ/หรือระหว่างการใช้บริการ
 7. การหลบหลีกหรือการบล็อกโฆษณาในบริการของระบบ TCRT หรือการสร้างหรือการแจกจ่ายเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อบล็อกโฆษณาในระบบ
 8. เปิดเผยหรือมอบรหัสผ่านของผู้ใช้บริการให้กับบุคคลอื่น รวมถึงการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบุคคลอื่นในการเข้าใช้บริการ
 9. การรวบรวมบริการของระบบ TCRT หรือใช้ช่องทางอัตโนมัติใด ๆ ในการเข้าถึง หรือเก็บข้อมูลจากระบบ TCRT หรือบริการของระบบ TCRT โดยมิชอบ
 10. กระทำการอันใดที่เป็นการส่งเสริม ชักจูง หรือสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ ตลอดจนการสนับสนุน ปลุกปั่น ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
 11. การใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และ/หรือ การลงทะเบียนเพื่อกระทำการ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะหรือเนื้อหาที่ก้าวร้าว รุนแรง หมิ่นประมาท อนาจาร ข่มขู่ หรือลามก
 12. การใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และ/หรือ การลงทะเบียนเพื่อกระทำการ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะหรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หรือกระทำการ/ส่งเสริมการกระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สาม
 13. ดำเนินการเปิดเผยรหัสผ่านของผู้ใช้บริการแก่บุคคลภายนอก หรือจงใจเปิดเผยรหัสผ่าน และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือตั้งใจให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยวิธีการที่มิชอบ
 14. การเปิดเผยเนื้อหาที่อันตราย เช่น มัลแวร์ โทรจัน หรือไวรัส หรืออีกนัยหนึ่งคือการแทรกแซงการเข้าใช้บริการของผู้ใช้ใด ๆ
 15. การจงใจกระทำ หรือทำการกลั่นแกล้งผู้ใช้บริการอื่นหรือบุคคลภายนอกให้อับอาย
 16. การสวมรอย หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับผู้ใช้บริการคนอื่น บุคคล หรือนิติบุคคลอื่น หรืออีกนัยหนึ่งคือฉ้อโกง ปลอมแปลง หลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิด
 17. กระทำการใด ๆ เชิงพาณิชย์ ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการเชิงพาณิชย์ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร
 18. การแทรกแซง หรือขัดขวางการให้บริการของระบบ TCRT ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด
 19. กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลอื่นมาใช้ หรือ เผยแพร่โดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นตามกฎหมาย
 20. ฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงการให้บริการที่กำหนดไว้

การฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกหรือระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งปิดกั้นการเข้าถึงฟีเจอร์ เนื้อหาหรือบริการข้างต้นโดยทันทีตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร

ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการทำธุรกรรมหรือการใช้บริการใด ๆ ที่ดำเนินการภายใต้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) ของตนให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการทันทีโดยไม่จำเป็นต้องลงนามในเอกสารใด ๆ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบว่าตนมีหน้าที่ต้องรักษาชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวไว้เป็นความลับและไม่นำไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หากผู้ใช้บริการทราบว่ามีบุคคลภายนอกรับรู้ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าว ผู้ให้บริการแนะนำให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) โดยทันที ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการสูญหายของชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) หรือหากมีบุคคลอื่นรับรู้ซึ่งข้อมูลดังกล่าว

5. การละเมิดและการรายงานพฤติกรรมการใช้บริการ

หากผู้ให้บริการได้รับแจ้งจากผู้ถือลิขสิทธิ์หรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใดว่าเนื้อหาหรือการปรากฏของข้อมูลในรูปแบบใด ๆ ของผู้ใช้บริการละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลนั้น ผู้ให้บริการมีสิทธิลบเนื้อหาหรือข้อมูลนั้นออกจากบริการ หรือดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการนั้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการเห็นว่าเนื้อหา หรือการปรากฏของข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นการละเมิด สามารถแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งมาตามที่อยู่ของผู้ให้บริการที่ปรากฎด้านล่าง โดยในหนังสือแจ้งจะต้องระบุรายละเอียด ข้อโต้แย้ง คำร้องขอกู้คืนให้ชัดเจน ซึ่งดุลยพินิจในการตัดสินใจเป็นของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว

หากในกรณีที่ผู้ใช้บริการพบเนื้อหาบนบริการระบบ TCRT ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดที่ทำให้ผู้ใช้บริการเสียชื่อเสียง เป็นเนื้อหาเรื่องลามกอนาจาร หรือที่ไม่เหมาะสม เหยียดเชื้อชาติ หรือก่อเกิดการละเมิดในวงกว้างโดยประการ ใดๆ หรือ เป็นการปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น เป็นการให้ร้ายบุคคลอื่น เป็นการส่งข่าวขยะ (spam) หรือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่ใช้บังคับ กรุณารายงานกรณีดังกล่าวมายังผู้ให้บริการตามรายละเอียดที่ปรากฎด้านล่าง

6. ข้อจำกัดการให้บริการ

ผู้ให้บริการจะพยายามและสอดส่องดูแลอย่างสมควรเพื่อคงไว้ซึ่งบริการ อย่างไรก็ตาม หากเกิดความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรือเหตุอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าใช้บริการระบบ TCRT การเชื่อมต่อใด ๆ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ การบำรุงรักษาหรือการทดสอบ หรือการปรับปรุงใด ๆที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาระบบ อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักชั่วคราว หรือ ไม่สามารถใช้บริการได้ในระยะเวลาหนึ่ง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงหรือหยุดให้บริการตามช่วงเวลานั้น ทั้งชั่วคราวและถาวร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการจะไม่ผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว

7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล

ผู้ให้บริการมีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้ให้บริการยินดีที่จะเสนอความโปร่งใสและการเข้าถึงการควบคุมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ประโยชน์จากของเจ้าของข้อมูล ตามที่มีอยู่และเว้นแต่ที่พึงจำกัดไว้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเข้าถึง - สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการประมวลผลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ตลอดจนขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 2. สิทธิในการแก้ไข - สิทธิที่จะขอให้ผู้ให้บริการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
 3. สิทธิในการลบ – สิทธิที่จะร้องขอให้ผู้ให้บริการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวของผู้ใช้บริการได้ โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
 4. สิทธิในการยับยั้ง - สิทธิที่จะร้องขอให้ผู้ให้บริการหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
 5. สิทธิในการคัดค้าน - สิทธิในการคัดค้านเมื่อใดก็ได้ ไม่ให้ผู้ให้บริการเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ รวมถึงสิทธิในการคัดค้านมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง
 6. สิทธิในการถอดถอนความยินยอม - สิทธิถอดถอนความยินยอมในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการโดยการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันบนเครื่องมือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ การถอดถอนความยินยอมเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ อาจมีผลให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าใจบริการได้อีก
 7. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูล - สิทธิที่จะร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิทธิในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น
 8. สิทธิในการไม่ตกอยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ - สิทธิที่จะไม่ตกอยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว

หากผู้ใช้บริการมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิต่าง ๆ ข้างต้น โปรดติดต่อศูนย์บริการของผู้ให้บริการที่เบอร์โทร 02-353-6955 อีเมล support@tcrt.in.th

8. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ผู้ให้บริการได้กำหนดประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่จะเก็บรวบรวมและใช้ รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลไว้ในตารางด้านล่างนี้:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมเมื่อผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนใช้บริการบนระบบ TCRT
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลคำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลผู้ใช้บริการด้านผู้รับการตรวจข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้รับการตรวจมอบให้แก่ผู้ให้บริการ หรือที่ผู้ให้บริการเก็บรวบรวมไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการตรวจสามารถลงทะเบียนและเข้าถึงการใช้บริการบนระบบ TCRT โดยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวมและใช้ มีดังนี้
 • - เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขบัตรประกันตน / เลขประจำตัวอื่น ๆ
 • - ชื่อ-นามสกุล
 • - สัญชาติ
 • - เพศ
 • - วันเกิด
 • - ที่อยู่ปัจจุบัน
 • - เบอร์โทรศัพท์
 • - ไอดี ไลน์ (LINE ID)
 • - เฟซบุ๊ก (Facebook)
 • - บุคคลอ้างอิง
 • - รูปถ่าย
 • - รูปบัตรประจำตัว เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่, หนังสือเดินทาง, บัตรผู้ประกันตน, สูติบัตร หรือ อื่น ๆ
 • - ตำแหน่งปัจจุบัน (current location)
 • - ประวัติการเดินทาง
 • - ประวัติสุขภาพ
ข้อมูลผู้ใช้บริการด้านเจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าหน้าที่มอบให้แก่ผู้ให้บริการ หรือที่ผู้ให้บริการเก็บรวบรวมไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถลงทะเบียนและเข้าถึงการใช้บริการบนระบบ TCRT โดยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวมและใช้ มีดังนี้
 • - เลขบัตรประชาชน
 • - ชื่อ-นามสกุล
 • - เพศ
 • - ที่อยู่ปัจจุบัน
 • - เบอร์โทรศัพท์
 • - อีเมล
 • - ตำแหน่งงาน
 • - หน่วยงาน / สังกัด
 • - เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • - รูปถ่าย
 • - รูปบัตรประจำตัว เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่, หนังสือเดินทาง, บัตรผู้ประกันตน, สูติบัตร หรือ อื่น ๆ
 • - รูปบัตรหน่วยงานสังกัด
 • - ตำแหน่งปัจจุบัน (current location)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมผ่านการใช้บริการบนระบบ TCRT
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลคำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ได้มีการเก็บรวบรวมเมื่อผู้ใช้บริการเข้าถึง และ/หรือ ใช้บริการบนระบบ TCRT มีดังนี้
 • - ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการใช้บริการ
 • - ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกับบริการบนระบบ TCRT เช่น การบันทึกอาการประจำวัน และการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการกับผู้ใช้บริการรายอื่น
 • - ข้อมูลสุขภาพ
 • - ข้อมูลชุดทดสอบและผลการตรวจ
 • - ตำแหน่งปัจจุบันและประวัติการเดินทางของผู้ใช้บริการย้อนหลัง
 • - เนื้อหาผู้ใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการอนุญาต ผู้ให้บริการจะเข้าถึงกล้องหรือภาพถ่ายของผู้ใช้บริการจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ
 • - ข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล URL ตัวระบุออนไลน์ซึ่งรวมถึงข้อมูลคุกกี้และที่อยู่ไอพี ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้ เช่น ไอดีเฉพาะของอุปกรณ์ ประเภทการเชื่อมต่อเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ ตำแหน่งที่ไม่ชัดแจ้งซึ่งอาจได้มาจากการอนุมานจากข้อมูลทางเทคนิคบางอย่าง เพื่อที่จะจัดการบริการให้เหมาะสมแก่ผู้ให้บริการ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้บริการลักษณะการปฏิบัติงานทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / ฟังก์ชันเพิ่มเติม
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลคำอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการสำรวจผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการกรอกแบบสำรวจ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามโดยแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามเป็นไปตามรายการต่อไปนี้
ประเภทของข้อมูลบุคคลที่สามคำอธิบายประเภทของแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม
ข้อมูลผู้รับการตรวจบุคคลที่สามข้อมูลส่วนบุคคลบุคคลที่สามที่ผูกไว้กับบัญชีของผู้ใช้บริการที่เป็นผู้รับการตรวจหลัก จากฟีเจอร์เพิ่มสมาชิก ที่มอบให้แก่ผู้ให้บริการ หรือที่ผู้ให้บริการเก็บรวบรวมไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการตรวจสามารถลงทะเบียนและเข้าถึงการใช้บริการบนระบบ TCRT โดยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวมและใช้ มีดังนี้
 • - เลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขบัตรประกันตน / เลขประจำตัวอื่น ๆ
 • - ชื่อ-นามสกุล
 • - สัญชาติ
 • - เพศ
 • - วันเกิด
 • - ที่อยู่ปัจจุบัน
 • - เบอร์โทรศัพท์
 • - ไอดี ไลน์ (LINE ID)
 • - เฟซบุ๊ก (Facebook)
 • - บุคคลอ้างอิง
 • - รูปถ่าย
 • - รูปบัตรประจำตัว เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่, หนังสือเดินทาง, บัตรผู้ประกันตน, สูติบัตร หรือ อื่น ๆ
 • - ตำแหน่งปัจจุบัน (current location)
 • - ประวัติการเดินทาง
 • - ประวัติสุขภาพ

อนึ่ง ผู้ให้บริการจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการซึ่งเกี่ยวกับสุขภาพ ลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ หรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกัน เว้นแต่

 1. ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูล
 2. เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
 3. เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภับของผู้ใช้บริการ
 4. เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

9. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ หรือเมื่อมีฐานทางกฎหมายสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงฐานการปฏิบัติตามสัญญา วัตถุประสงค์ทางสถิติ วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้บริการตามรายละเอียดไว้ในตารางด้านล่างนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้การประมวลผล
เพื่อการให้บริการและสร้างความเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล
 • - ข้อมูลผู้ใช้
 • - ข้อมูลการใช้งาน
 • - ข้อมูลผู้รับการตรวจบุคคลที่สาม
เพื่อทำความเข้าใจ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับบริการ
 • - ข้อมูลผู้ใช้
 • - ข้อมูลการใช้งาน
 • - ข้อมูลผู้รับการตรวจบุคคลที่สาม
เพื่อประเมิน พัฒนา และปรับปรุงการบริการ
 • - ข้อมูลผู้ใช้
 • - ข้อมูลการใช้งาน
 • - ข้อมูลผู้รับการตรวจบุคคลที่สาม
เพื่อดำเนินการวิจัยการสำรวจ
 • - ข้อมูลผู้ใช้
 • - ข้อมูลการใช้งาน
 • - ข้อมูลการสำรวจ
 • - ข้อมูลผู้รับการตรวจบุคคลที่สาม
เพื่อประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณสุข
 • - ข้อมูลผู้ใช้
 • - ข้อมูลการใช้งาน
 • - ข้อมูลการสำรวจ
 • - ข้อมูลผู้รับการตรวจบุคคลที่สาม
เพื่อจัดทำสถิติ เพื่อเป็นประโยชน์ด้านสาธารณสุข
 • - ข้อมูลผู้ใช้
 • - ข้อมูลการใช้งาน
 • - ข้อมูลการสำรวจ
 • - ข้อมูลผู้รับการตรวจบุคคลที่สาม
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย
 • - ข้อมูลผู้ใช้
 • - ข้อมูลการใช้งาน
 • - ข้อมูลการสำรวจ
 • - ข้อมูลผู้รับการตรวจบุคคลที่สาม
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางสัญญากับบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการรายงานการละเมิดและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
 • - ข้อมูลผู้ใช้
 • - ข้อมูลการใช้งาน
 • - ข้อมูลผู้รับการตรวจบุคคลที่สาม
เพื่อเรียกร้อง ใช้สิทธิ หรือต่อสู้ทางกฎหมาย
 • - ข้อมูลผู้ใช้
 • - ข้อมูลการใช้งาน
 • - ข้อมูลการสำรวจ
 • - ข้อมูลผู้รับการตรวจบุคคลที่สาม

10. การเก็บรักษาและการลบข้อมูล

ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการบนระบบ TCRT แก่ผู้ใช้บริการและตราบเท่าที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ให้บริการ เช่น การรักษาการให้บริการของผู้ให้บริการ การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของผู้ให้บริการ และการระงับข้อพิพาท

หากผู้ใช้บริการร้องขอ ผู้ให้บริการจะลบหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อให้มิอาจระบุอัตลักษณ์ของผู้ใช้บริการได้อีกต่อไป เว้นแต่ผู้ให้บริการได้รับอนุญาตหรือถูกกำหนดโดยกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นไว้เป็นระยะเวลาที่กฎหมายที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้ และ/หรือในกรณีที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ให้บริการ เช่น การป้องกันการฉ้อฉลหรือเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยของการให้บริการ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่อ อันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

11. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงหรือใช้ช้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้มีการเก็บรวบรวมผ่านการใช้บริการบนระบบ TCRT นอกจากเป็นการเปิดเผยเท่าที่จำเป็นต่อบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกลางเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวจะกระทำภายใต้วัตถุประสงค์ของการให้บริการบนระบบ TCRT เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการในบางกรณี หากผู้ให้บริการเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นที่ผู้ให้บริการจะต้องทำเช่นนั้นเพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อที่จะตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายโดยชอบ เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้ให้บริการเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย การฟ้องร้องคดี การสอบสวนทางอาญา การคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลใดๆ หรือเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการเป็นอันตรายแก่ร่างกายอันใกล้จะถึง หากผู้ให้บริการเห็นว่าประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวอยู่เหนือกว่าประโยชน์ด้วยกฎหมายหรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ใช้บริการที่กำหนดให้ต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

12. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ให้บริการตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าไม่มีระบบใดที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ตลอดไป ผู้ให้บริการได้กำหนดมาตราการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงนโยบายการใช้นามแฝง นโยบายการเข้ารหัส นโยบายการเข้าถึง และนโยบายการเก็บรักษาเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นในระบบ TCRT ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งหลายของผู้ใช้บริการจะมีมาตรฐานเทียบเท่าตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้

ดังนั้น ผู้ให้บริการขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ไม่เปิดเผยรหัสผ่านกับบุคคลภายนอก รวมถึงจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ และแนะนำให้ผู้ใช้บริการออกจากระบบ TCRT หลังจากการใช้บริการ

13. ข้อกำหนดและการยกเลิก

เงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลผูกพันผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องจนกว่าผู้ใช้บริการหรือผู้ให้บริการจะทำการยกเลิกหรือถอดถอนการบริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมว่า ผู้ให้บริการอาจทำการยกเลิกหรือระงับสิทธิในการเข้าถึงบริการของระบบ TCRT เมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่ต้องสงสัยว่าผู้ใช้บริการใช้บริการของระบบ TCRT และ/หรือเนื้อหาบนระบบ TCRT ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการโดยผู้ให้บริการจะไม่มีหน้าที่ หรือความรับผิดใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกต่อการดำเนินการดังกล่าว

ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการบริการได้ตลอดเวลา เพียงแค่ถอดถอนหรือยกเลิกการติดตั้งระบบ TCRT บนเครื่องมือของผู้ใช้บริการภายใต้ข้ออื่น ๆ ที่ชัดแจ้งด้วยลักษณะของข้อความ จะยังคงมีผลทางกฎหมายและไม่ถูกยกเลิก แม้เงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้จะยกเลิกแล้วก็ตาม

14. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การให้บริการบนระบบ TCRT เป็นการให้บริการ “ตามจริง” และ “ตามที่มีอยู่” โดยปราศจากการรับประกัน หรือเงื่อนไขข้อกำหนดประการใด ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย ผู้ให้บริการไม่รับประกันว่าบริการปราศจากโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการไม่ขอดำเนินการแทน หรือรับประกัน ส่งเสริม ยืนยัน หรือยอมรับผิดชอบต่อแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม (หรือเนื้อหาในนั้น) เนื้อหาของผู้ใช้บริการ การดำเนินการของผู้ใช้บริการ อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์อื่น หรือการโฆษณา สนับสนุน หรือนำเสนอโดยผู้ใช้บริการและ/หรือบุคคลที่สาม บนหรือผ่านบริการของระบบ TCRT หรือเว็บไซต์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์ใด ๆ และ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบหรือมีความรับผิดต่อธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ให้บริการกันเอง และ/หรือ ระหว่างผู้ให้บริการกับบุคคลที่สามที่กล่าวข้างต้น

ผู้ให้บริการไม่อาจรับประกันในคำแนะนำหรือข้อมูลที่นำเสนอแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งในรูปแบบวาจาและลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะแสดงผ่านระบบ TCRT หรือไม่ ดังนั้นผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลโดยละเอียดและพิจารณาผลของข้อมูลด้วยตัวเอง

15. ข้อจำกัดความรับผิด

ผู้ใช้บริการยินยอมว่า ผู้ให้บริการไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใด ๆ ต่อการเชื่อมโยงระบบ TCRT กับเว็บไซต์หรือสื่ออื่นใดของบุคคลที่สาม การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือสื่ออื่นใดของบุคคลที่สามเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจทาน อนุมัติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์และสื่ออื่นใดของบุคคลที่สามเหล่านั้น ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์และสื่ออื่นใดของบุคคลที่สาม หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์และสื่ออื่นใดเหล่านั้น ผู้ใช้บริการตกลงว่าการที่ผู้ใช้บริการเข้าสู่หรือใช้บริการเว็บไซต์หรือสื่ออื่นใดของบุคคลที่สามดังกล่าวเป็นความสมัครใจของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียวและผู้ใช้บริการยินยอมที่จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์หรือสื่ออื่นใดเหล่านั้น

ผู้ให้บริการ กรรมการ นายหน้า พนักงาน ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งในทางสัญญาและ/หรือละเมิด หรือ ข้อพิพาทใด ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. การสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ของรูปภาพ อาร์ตเวิร์ค สำเนา ข้อมูล รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะปรากฎในรูปแบบใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการ
 2. การสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ การสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ ในกรณีทั้งที่เห็นได้ชัดว่าจะเกิดขึ้น หรือในกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทำสัญญาแล้ว ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการต่างทราบว่าอาจเกิดขึ้นได้
 3. ความผิดพลาดหรือความบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการบนระบบ TCRT หรือเหตุอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้บริการบนระบบ TCRT หรือการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องโดยผู้ใช้บริการเอง หรือ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้
 4. ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ใช้บริการเอง และ/หรือ ระหว่างบุคคลที่สาม
 5. ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลโดยผู้ให้บริการหรือเกิดจากการดำเนินการของผู้ให้บริการเอง
 6. การละเมิดสัญญา การผิดสัญญา หรือการฝ่าฝืนสิทธิ ของบุคคลใด ๆ อันเป็นผลมาจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้มอบไว้
 7. การสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ ในขอบเขตที่ผู้ใช้บริการสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายดังกล่าวได้ด้วยการอัพเดตการบริการหรือเนื้อหา หรือในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการในการติดตั้งระบบ
 8. ไม่มีการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่บกพร่องซึ่งมีสาเหตุมาจากเหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุใดก็ตามที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล หรือนอกเหนือการควบคุมอันสมควรของผู้ให้บริการ

16. ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ

การใช้บริการของระบบ TCRT บางประการ อาจถูกบังคับควบคุมโดยข้อตกลงเพิ่มเติม ซึ่งอาจรวมถึง ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานร่วมกับบริการอื่น ๆ เมื่อผู้ใช้บริการได้รับการนำเสนอในลักษณะดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะได้รับทราบเงื่อนไขข้อตกลงเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้บริการมีโอกาสที่จะยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงเพิ่มเติมเหล่านั้น หากเกิดข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขข้อตกลงเพิ่มเติมกับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ให้ยึดถือเงื่อนไขข้อตกลงเพิ่มเติมนั้นเป็นหลัก

17. การเป็นโมฆะบางส่วน การละเว้น และ การตีความ

หากเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการข้อหนึ่งข้อใดตกเป็นโมฆะหรือไม่มีอำนาจบังคับใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การเป็นโมฆะหรือการไม่มีอำนาจบังคับใช้นั้นจะไม่มีผลต่อ หรือส่งผลให้เงื่อนไขข้อตกลงที่เหลือของเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้เป็นโมฆะ หรือไม่มีอำนาจบังคับใช้ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม

18. ค่าสินไหมทดแทน

ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดเชยต่อความเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียม และค่าจ้างทนายความตามสมควร รวมถึงจะไม่เรียกให้ผู้ให้บริการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายดังกล่าว อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ (ก) การละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการของผู้ให้บริการ และ (ข) เนื้อหาใด ๆ ที่ดำเนินการโดยผู้ใช้บริการ

19. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ผู้ใช้บริการเข้าใจและตกลงว่าเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงอิเล็กทรอนิกส์และการกดปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อเข้าใช้งานระบบ Thailand COVID-19 Response Team ถือเป็นการตกลงของผู้ใช้บริการที่จะเข้าทำสัญญากับผู้ให้บริการเพื่อให้เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และเป็นเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการที่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลผูกพันตามกฎหมายและจะมีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการใช้บริการบนระบบ TCRT

ผู้ให้บริการอาจแก้ไขเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ได้เป็นครั้งคราวโดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบไม่ว่าในรูปแบบใดหรือช่องทางใดก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแจ้งเตือนทางอีเมล และผู้ใช้บริการยอมรับว่าผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้เป็นครั้งคราวซึ่งการยังคงเข้าหรือใช้บริการบนระบบ TCRT อยู่ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมที่จะตกอยู่ภายใต้และปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับไม่ว่าในส่วนใดๆของเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ รวมถึงการแก้ไขใดๆในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการดังกล่าว ขอให้ผู้ใช้บริการหยุดเข้าถึงและใช้บริการบนระบบ TCRT ทันที

ข้อกำหนดดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้แม้ว่าจะมีการระงับระบบ TCRT โดยชั่วคราว หรือโดยถาวร หรือลบระบบ TCRT ออก

ผู้ให้บริการจะปรับปรุงแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการเป็นระยะและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของแพลตฟอร์มไม่ว่าในเวลาใดๆ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการอาจมีเนื้อหาที่ไม่เป็นปัจจุบันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งได้ และผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงเนื้อหาดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน ผู้ให้บริการไม่สามารถรับประกันได้ว่าแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ หรือเนื้อหาในแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการจะปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ

20. กฎหมายที่บังคับใช้

เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้หรือสัญญาอื่นในที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นไปตามและบังคับภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

21. วิธีติดต่อ

หากผู้ใช้บริการมีสงสัยประการใด โปรดติดต่อผู้ให้บริการได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด

เลขที่ 8 ถ.พุทธมณฑล สาย 1 ซ.37 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท์ 02-353-6955

อีเมล support@tcrt.in.th